Privacy Policy

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρία GEOBYTE NETWORKS AE έχει θέσει ως προτεραιότητά της την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, επιδιώκοντας να προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα.

Έχοντας θέσει αυτούς τους στόχους, συντάξαμε την παρούσα σελίδα με την πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε προκειμένου να ενημερώσουμε τον επισκέπτη/χρήστη μας πως η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, η διαχείριση και προστασία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.δ. 207/1998, Π.δ. 79/2000, και αρ. 8 Ν. 2819/2000, Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) και προσφάτως ορίζεται και από τον GDPR τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Επιπλέον μέσα από τα κατωτέρω αναφερόμενα αποσκοπούμε στην ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη για τον τρόπο που συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, το είδος αυτών, το λόγο για τον οποίο τα συλλέγουμε, ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και για το πως φροντίζουμε την διασφάλιση αυτών των δεδομένων.

2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε αποτελούνται από αυτά τα οποία ο χρήστης αυτοβούλως θέτει στη διάθεση της εταιρείας όταν συμπληρώνει φόρμα επικοινωνίας με τον ιστότοπο (πχ. ηλεκτρονική διεύθυνση) ή όταν αποστέλλει βιογραφικό σημείωμα (πχ. όνομα, επίθετο, τηλέφωνο κλπ) και από αυτά που συλλέγουμε κατά την περιήγηση και χρήση των υπηρεσιών μας, όπως είναι η διεύθυνση IP, το πρόγραμμα περιήγησής σας, τη διάρκεια επίσκεψης και τον αριθμό προβολών της σελίδας αλλά και η χρησιμοποίηση cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη.

Η IP είναι μία διεύθυνση την οποία αποκτά κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο ίντερνετ και είναι μοναδική στον κόσμο, ενώ τα cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, την εύκολη πρόσβαση του χρήστη σε αυτήν, για στατιστικούς λόγους, για λόγους διαφήμισης και πάντως σε καμία περίπτωση τα cookies δεν επιτελούν καμία άλλη λειτουργία εκτός των αναφερόμενων στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει, ώστε να μη λαμβάνει cookies είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση.

Αναφορικά με τον τρόπο χρήσης και διάθεσης των δεδομένων αυτών που συλλέγει η εταιρία βλέπετε κατωτέρω τις παραγράφους υπό στοιχεία 3 και 6 με τίτλους “ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ” και “ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ” αντίστοιχα.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για την ενημέρωση των χρηστών για νέες θέσεις εργασίας, για τροποποιήσεις των υπηρεσιών και για να βελτιώσει την επίδοση της ιστοσελίδας, για αποστολή ενημερωτικού υλικού, εφόσον ο χρήστης έχει συναινέσει σε τούτο, καθώς και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από την τοποθέτηση των βιογραφικών σημειωμάτων από τους χρήστες (πχ. όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ.), η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της να τα συλλέγει.

Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Ο χρήστης διατηρεί επίσης το δικαίωμά του να προβάλλει αντιρρήσεις για τη διατήρηση δεδομένων που τον αφορούν, τις οποίες δύναται να γνωστοποιήσει στην εταιρεία στα τηλέφωνα που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία προβαίνει στη διαγραφή των στοιχείων του χρήστη εκτός αν νόμιμοι λόγοι επιβάλλουν το αντίθετο και εκτός των στοιχείων εκείνων που αποδεικνύουν την ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στο χρήστη στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των δικαιωμάτων που αυτός του παρέχει για ό,τι αφορά την τήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα από τις επισκέψεις διαγράφονται αυτόματα μετά από την πάροδο έξι μηνών.

6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η εταιρεία δεσμεύεται να μη διαθέτει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα παρά μόνο σκοπούς για τους οποίους αυτή λειτουργεί. Πρόσβαση στα δεδομένα των βιογραφικών σημειωμάτων σε τρίτους δεν επιτρέπεται.

7. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρία μπορεί να επικαιροποιεί την παρούσα πολιτική κατά καιρούς δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στην ιστοσελίδα της.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα Πολιτική για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους της. Η εταιρία μας ενδέχεται να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω άλλων συνδεόμενων εφαρμογών.